Infobladet

Infobladet är BRF Trädgårdsstadens egen informationskanal. Det utkommer med 3 till 5 nummer per år.

Infobladet innehåller allehanda information – förutom information från styrelse och
gårdsombud tar bladet upp aktuella aktiviteter, tips och annat av intresse.
Infobladet, vanligtvis på cirka 1 till 4 sidor per nummer, delas ut till samtliga 421 hushåll.
På den här sidan kan du läsa det senaste och tidigare nummer av infobladet.

Du måste ha Adobe Acrobat Reader version 4 eller senare för att kunna
läsa infobladen. Programmet finns att hämta på www.adobe.se och är gratis.

Papperskopia av infobladet kan hämtas på torsdagsjouren i våran föreningslokal.

2022
Infoblad 2
Infoblad 1